[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |
  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย : regt6   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555   

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
๑๒. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
๑๓. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ
๑๔. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๕. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ด้วยความจงรักภักดี
๑๘. พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา
๑๙. ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่
๒๐. ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน
๒๑. พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม
๒๒. ทรงสอนให้คนไทยไม่ประมาท
๒๓. ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวง
๒๔. เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
๑๕. เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป
๒๖. เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
๒๗. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๒๘. พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๙. พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
๓๐. โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา
๓๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
๓๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
๓๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๓๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๓๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
๓๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
๓๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
๓๘. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
๓๙. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔๐. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์
๔๑. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
๔๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๔๓. ทรงส่งเสริมการศึกษา
๔๔. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์
๔๕. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด
๔๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๔๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๔๘. ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
๔๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๕๐.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย
๕๑. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.
๕๒. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร
๕๓.ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๕๔.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๕.ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวง
๕๖.ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก
๕๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๕๘.ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
๕๙.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๖๐.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๖๑. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๖๒. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๖๓. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม และปัญหาแห้งแล้ง
๖๔. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๖๕.ข้าพเจ้าจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
๖๖.ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๖๗.ทรงเป็นนักประดิษฐ์
๖๘.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๖๙.ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ
๗๐.ทรงเป็นนักวิจัย
๗๑.ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย
๗๒.ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
๗๓.ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๗๔.ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
๗๕.ทรงอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้
๗๖.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๗๗.ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
๗๘.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๗๙.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๘๐.ดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ
๘๑.ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งปวง
๘๒. พัฒนาการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น
๘๓.ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ
๘๔. ทรงให้แนวทางในการแก้ปัญหาจราจร
๘๕.ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวงตลอดไป
๘๖.ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๘๗.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๘๘.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๘๙.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๙๐.ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๙๑. ทรงแจกถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย
๙๒. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
๙๓. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วม
๙๔.ทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อชาวไทย
๙๕.เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสัมพันธไมตรี
๙๖.สนับสนุนให้ราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร
๙๗.บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี
๙๘.ทรงเสด็จทุกที่ที่มีความเดือดร้อน
๙๙.ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา
๑๐๐.ทรงสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
เข้าชม : 2859

ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:09:02
อยากมีเงินสนใจคลิ๊กจรร้า


Casino onlineคาสิโนออนไลน์SbobetLivescore

โดย : นุ๊ก    ไอพี : 27.116.62.66


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:17:01
ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172ทรงพระเจริญA3%E0%B8%B4%E0%B8%8D/#comment-248172
โดย : ไกรศรี ศรีเมือง    ไอพี : 1.4.220.116

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป