[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

หน่วยงานอำเภอภูสิงห์

โรงพยาบาลภูสิงห์ : Phusing Hospital, Phusing district, Sisaket province


อังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

โรงพยาบาลภูสิงห์

83/1 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 

โรงพยาบาลประจำอำเภอภูสิงห์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ พยาบาลที่เป็นประโยชน์ในต่อพี่น้องชาวอำเภอภูสิงห์ทุกคน

เว็บไซต์ : www.pshospital.com

 

 

          โรงพยาบาลภูสิงห์ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตอำเภอภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เริ่มจากเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ที่ประกอบด้วยอาคาร 2 ชั้น 1 หลัง ต่อมาเมื่อมีจำนวนบุคลากรและคนไข้เพิ่มขึ้นจึงได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2539 และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลมาจนถึงปัจจุบัน

           
นพ.กิติภูมิ กล่าวว่า โรงพยาบาลภูสิงห์ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอีสานเหนือตอนล่าง พื้นที่มีลักษณะเป็นป่าเขา ห่างไกลจากความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก มีการระบาดของไข้มาลาเรียสูง เพิ่งผ่านพ้นภาวะสงคราม ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายวัฒนธรรมเขมร และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้อย ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้การมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2539 เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งจากความทุรกันดารและความขาดแคลน แต่เพราะต้องการสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่ดีให้โรงพยาบาลภูสิงห์ และเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงที่มีความปลอดภัยสูงสุดในจังหวัดศรีสะเกษ 


           
"นอก จากวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ต้องดำเนินงานให้สอดรับ ผมยังได้วางวิสัยทัศน์ส่วนตัวในการบริหารโรงพยาบาลไว้คือ เมื่อเราอยู่โรงพยาบาลชุมชน หน้าที่หลักคือการเป็นแพทย์ ดังนั้นก็ต้องตรวจคนไข้ให้เสร็จเรียบร้อยถึงจะเริ่มทำงานบริหาร เพราะผมถือว่าหน้าที่หลักคือการรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด ส่วนงานบริหารนั้นเป็นเรื่องรอง และปัจจุบันกำลังมุ่งพัฒนาและผลักดันโรงพยาบาลภูสิงห์เข้าสู่กระบวนการ HA (Hospital Accredita tion) และ PMQA (Public Sector Management Quality Award) เพื่อ การันตีถึงมาตรฐานการบริการ ซึ่งจะเป็น การสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน"


           
ถามถึงบรรยากาศของโรงพยาบาลภูสิงห์ นพ.กิติภูมิ เล่าว่า ในแต่ละวันโรงพยาบาลภูสิงห์จะพลุกพล่านไปด้วยคนไข้ที่มาใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ และคนไข้จากต่างอำเภอที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง โดยในแต่ละวันมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการประมาณ 200 คน


           
"อำเภอ ภูสิงห์มีโรคประจำถิ่นคือ โรคมาลาเรีย แต่เดี๋ยวนี้คนในพื้นที่เป็นโรคนี้กันน้อยลง เพราะคนไข้บางรายเป็นมา 3-4 ครั้งแล้วจึงมีภูมิคุ้มกัน เวลาที่เป็นอาการจึงไม่รุนแรง นอกจากนี้ยังมีโรคหรือความเชื่อที่เกิดจากวัฒนธรรม เช่น เรื่องผีปอบ เกิดโรคอุปทานหมู่ระบาดในโรงเรียน ความเชื่อเกี่ยวกับการ เลี้ยงดูทารก โรคที่เชื่อว่าเกิดจากการทำคุณไสย แต่ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ผ่อนคลายลงมาก"


           
นพ.กิติภูมิ บอกอีกว่า ในปี พ.ศ. 2541 เกิดปัญหาประชาชนชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาตั้งค่ายอพยพในอำเภอภู สิงห์ ทำให้ปัญหาพื้นที่ยิ่งสลับซับซ้อน แม้จะขาดแคลนเพียงใด แต่โรงพยา บาลภูสิงห์ก็ต้องช่วยผู้อพยพลี้ภัยสงครามเหล่านี้ตามหลักมนุษยธรรม 


           
"ชาว กัมพูชาที่เคยอพยพลี้ภัยสง ครามเข้ามาหลายพันคน ตอนนี้อพยพกลับกันหมดแล้ว ส่วนชาวกัมพูชาที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลภูสิงห์ก็กลับไปรักษาที่โรง พยาบาลอัลลองเวง ประเทศกัมพูชา หลังจากที่โรงพยาบาลได้พัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการมากขึ้น จึงเหลือชาวกัมพูชาส่วนน้อยที่ทำงานในประเทศไทย และเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหันมารักษาที่โรงพยาบาลภูสิงห์" 


            นพ.กิติภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาลภูสิงห์จะคำนึงถึงคนไข้เป็นหลัก โดยเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่คนไข้และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิผู้ป่วย เพราะถือว่าคนไข้ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองอย่าง ครบถ้วน ทางโรงพยาบาลจึงได้ใช้ใบแจ้งสิทธิ/ใบยินยอมรับการรักษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่คนไข้ควรทราบเกี่ยวกับสิทธิของตน และข้อมูลความเจ็บป่วยของตน 


           
"จะมีการสรุปทุกเดือนเกี่ยวกับจำนวนคนไข้ที่มารับบริการ จำนวนคนไข้ที่เสียชีวิต สาเหตุของการเสียชีวิตในแต่ละราย เพราะผมรู้สึกว่าโรงพยาบาลชุมชนต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชน ในแง่ของการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความผูกพันต่อชุมชน นอกจากนี้ โรงพยาบาลภูสิงห์ยังมีจดหมายข่าวของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในแง่การรักษาโรค การป้อง กันโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้แก่คน ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงการทำงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล เพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงพยาบาลร่วมกัน" 


           
ทั้งนี้ แม้โรงพยาบาลภูสิงห์จะมุ่งพัฒนาเพื่อให้คนไข้ที่มารับบริการได้รับความพึงพอ ใจสูงสุด แต่ยังพบอุปสรรคทั้งปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ปัญหาความทุรกันดารของพื้นที่ และปัญหาความลำบากยากจนของประชาชน


           
นพ.กิติภูมิ กล่าวว่า ถ้ามองเป็นอุปสรรคก็เป็นอุปสรรค มองว่าเป็นโอกาสพัฒนาก็เป็นโอกาสพัฒนา ซึ่งตนมองเป็นอันหลัง เพื่อที่จะได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลต่อไป เช่น ปัญหาขาดแคลนแพทย์ เมื่อปีที่แล้วโรงพยาบาลภูสิงห์มีแพทย์เพียง 2 คนเท่านั้น ถ้าให้คนไข้รอ ในรายที่อาการหนักคงรอไม่ไหว จึงได้ให้พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเพื่อเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติมาช่วยตรวจ คนไข้ในโรคที่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้หวัด มีไข้ หรือท้องเสีย ตอนแรกคิดว่าคนไข้จะไม่พอใจเพราะคนที่ตรวจไม่ใช่แพทย์ แต่กลายเป็นความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลารอนาน 


           
ในด้านปัญหาความ ทุรกันดารของพื้นที่ ส่งผลให้คนไข้ไม่อาจเข้าถึงบริการ เกิดการขาดนัด ผู้ป่วยได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง โรงพยาบาลภูสิงห์จึงจัดโครงการ NCD เคลื่อนที่ โดยนัดผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน แล้วมีทีมสหวิชาชีพออกไปดูแล ซึ่งได้ดำเนินการมานานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่เปิดโรงพยาบาล ส่วนปัญหาความลำบากยากจนของประชาชนที่ต้องมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล มีความลำบากในการอยู่กิน ทางโรงพยาบาลก็ได้พัฒนาโรงครัวเลี้ยงอาหารและจัดสวัสดิการ โดยแจกสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพูให้แก่คนไข้ทุกคน 


           
นพ.กิติภูมิ กล่าวอีกว่า เพราะต้อง การสร้างโรงพยาบาลภูสิงห์ให้มีบริการที่ดีไม่แพ้โรงพยาบาลในเมือง จึงได้ริเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในงานคนไข้นอกและคนไข้ใน การราวด์คนไข้ในของโรงพยาบาลโดยใช้ COMPUTER NOTEBOOK ในการสั่งยาผ่านระบบ WIRELESS LAN 


           
ถามทิ้งท้ายถึงโรงพยาบาลภูสิงห์ในใจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.กิติภูมิ กล่าวว่า "ผมไม่กล้าฝัน เพราะกลัวเดาใจคนไข้ผิด แต่ทางสาธารณสุขจังหวัดเคยจัดประชาคมชาวบ้านเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อน สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ ชาวบ้านอยากได้โรงพยาบาลตำบล หมาย ความว่าจะทำอย่างไรให้มีแพทย์ตรวจทุกตำบล เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ ไม่ใช่แค่เป็นสถานีอนามัย ผมคิดว่าเรื่องนี้ในอนาคตจะเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าจะก้าวไปสู่ระบบสาธารณสุขที่ดี ผมคิดว่าการมีโรงพยาบาลตำบลเป็นเรื่องจำเป็น แม้ว่าปัจจุบันการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ แต่การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินก็สำคัญเทียบเท่ากัน"

 

http://www.medicthai.com/admi/news_dna_detail.php?id=371

เข้าชม : 12371

หน่วยงานอำเภอภูสิงห์ 5 อันดับล่าสุด

      เบอร์โทรศัพท์แจ้งไฟฟ้าขัดข้องอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 19 มิ.ย. 2559
      ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : Phusing Royal Agriculture Development Center 28 พ.ย. 2558
      โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ : Banlumpukklongkeaw School Khoktan subdistrict Phusing district Sisaket province 11 มิ.ย. 2558
      โรงเรียนบ้านนาตราว อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : Natrao School Phusing Sisaket 20 ก.พ. 2554
      โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 26 ม.ค. 2554


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 15:44:53
ขอให้โรงพยาบาล เอาใส่ใจคนไข้ เเละวินิจฉัยโรคได้เเม่นยำ
โดย : wiparata@hotmail.com    ไอพี : 192.168.21.114

ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 20:44:48
เวลาวินิจฉัยโรค อย่าประมาทหรอแค่เดา เอาวิชาที่เรียนมาจับไม่งั้นคนไข้เป็นอะไรจะรับผิดชอบไม่ได้ เช่นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตรวจคนเป็นไสติ่งบอกว่าลำไสอักเสบ ไม่รู้เอาความรู้มาจากไหนคนไข้เขายังรู้ ว่าเป็นอะไร โปรดดูให้ดีๆก่อนจะมีคนเจ็บหนักเพราะหมอสะเพร้า
โดย : คนไข้    ไอพี : 223.206.121.161

ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:32:19
ขอติชมโรงพยาบาลภูสิง บริการช้าบางคนไม่เอาใจใส่ยืนกดมือถือเล่นเน็ดน่าตาเฉย หรือผู้ป่วยไม่ไช่ญาตจะเป้นจะตายก็ช่าง อยากให้เอาใจใส่หน่อยนะครับ ไม่จริงไม่ติชมหรอกนะครับ ก้คนเป็นๆก็เห็นจริงๆ
โดย : ไพรวัลย์    ไอพี : 61.7.178.150

ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 21:42:04
ขอติชมการบริการของโรงพยาบาลภูสิงห์ในฐานะผู้รับการบริการ โรงพยาบาลเป็นสถานที่พึ่งของผู้เจ็บป่วย แต่ที่โรงพยาบาลถ๓ูสิงห์มีแพทย์ที่ย้ายมาใหม่เป็นผู้หญิง ไม่ยอมรักษา ตรวจวินิจฉัยคนไข้ ซักถามด้วยหน่้าตาไม่เป็นมิตร นั่งกดแต่คีย์บอรืดแล้วสั่งยา แล้วมันจะต่างจากไปร้ายขายยาทั่วไปตรงไหน อยากให้ช่วยดูแล ถ้ากดคีบอร์ดแล้วส่งยาก็ถือว่าเป็นหมอรักษาคนไข้ เด็ก 3 ขวบที่เล่นคอมเป็นเขาก็ได้ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนถึง 6 ปี จรรยาบรรณีพชั้นสูงเขาต้องมีสำหรับอาชีพอย่างคุณ แต่ไม่ทราบว่าจรรยาบรรณของคุณมันหายไปไหน ช่วยตรวจสอบด้วย หมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ แต่ที่คุณทำอยู่คืออะไร คิดสักนิดนะ อยากให้ช่วยดูแลนิดหนึ่งเพราะคุณคือที่พึ่งของคนไข้ทั้งภูสิงห์
โดย : คนไข้    ไอพี : 101.51.39.241

ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 21:50:15
:8: :8: เสียความรู้สึกครับ พาลูกมาหาหมอ คุณหมอบอกรู้เวล่ำเวลาบ้าง ดูเฉพาะเคสฉุกเฉิน เสียเวลา
คำพูดนี้ไม่น่าจะออกมาจากคนเป็นหมอนะครับ ถ้าเลือกเวลาได้นะ จะไม่ให้ลูกป่วยเวรคุณหมอเลย ที่พามาเราก็เห็นว่าควรให้หมอตรวจ หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลาลูกไม่สบาย
รู้สึกยังไงก็น่าจะรู้ ลองเป็นลูกคุณหมอเองบ้างจะเป็นยังไง
คนไข้ก็ใช่จะมี ก้มหน้าเล่นเฟชเล่นไลน์ ผมว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะกะคุณนะ เสียเวลาเรียนมาสูงไม่ได้ช่วยให้คุณสูงขึ้นเลย ไม่ได้อยากมานะครับ รพ ไม่จำเป็นไม่อยากมาเสียอารมณ์เลย เสียความรู้สึกกะหมอคนนี้จริงๆ ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับ ส่วนหมอท่านอื่นๆดียุแล้วขอชื่นชมครับ แต่กับคนใหม่คนนี้บอกเลยไม่ไหวจริงๆ
โดย : phusing@gmail.com    ไอพี : 125.25.38.119

ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:46:27
:1: ถามว่าคอมเม้นเหล่านี้ทางโพรงพยาบาลได้อ่านไหม ประชาธิปไตยของไทยคืออะไร? เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นแค่ไหน? เสียดายที่่ดีที่หมอเคยได้รางวัลหมอดีเด่นระดับประเทศแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆถึงเล็กมาก ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเหมือนที่ออกข่าวเลย โตไปไม่โกง! ไม่โกงความจริงไม่โกงว่าทุกอย่างดีไม่มีปัญหา ที่จริงบริการไม่ดีเท่าที่ควร
โดย : โตไปไม่โกง    ไอพี : 49.237.242.83

ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:13:15
:8: :8:
สถานที่ราชการควรไหมครับกับการใช้ยาฆ่าหญ้า
ด้านหน้า รพ และทางเท้าที่ชาวบ้านใช้ในการเดิน
ไปกดเงินตู้ATM แบงค์กรุงเทพ ผมว่าไม่เหมาะนะครับ
ใช้วิธีตัดดีกว่าไหม
โดย : densubphaboon@gmail.com    ไอพี : 110.169.225.14ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป