[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

การศึกษา

ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว


ศุกร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว


วิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
1. ปัญหา นักเรียนให้เพื่อนเขียนรายงานส่งครูแทน

2. ปัญหา การทำโครงงาน เสียค่าใช้จ่ายมาก

3. ปัญหา ปกครองนักเรียนไม่ทั่วถึง
4. ปัญหา เขียนหนังสือไม่สวย สะกดคำไม่ถูก
5. การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการเรียนแบบตัวเลือกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยแผนภูมิกิ่งไม้
6. ปัญหา ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงิน
7. ปัญหา ผู้เรียนชอบเล่นมากว่าเรียน
8. ปัญหา นักเรียนติด 0 ติด ร
9. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10. การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล : เด็กชาย..........................................
11. ปัญหา นักเรียนขาดความมีน้ำใจ
12. ปัญหา นักเรียนหนีเรียนกลับก่อนเวลา
13. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ของนักเรียนชั้น................................
14. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ เรื่องสารพันธุกรรม ระดับชั้น.........................
15. การใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเล่าขานตำนานเมืองลับแล ของนักเรียนชั้น..................................
16. ปัญหา นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม
17. การพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดจากความเครียดของนักเรียนชั้น...................
18. การใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเล่าขานตำนานเมืองลับแลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
19. พฤติกรรมการลักขโมยเงินของเด็กหญิงอ้อม (นามสมมติ)
20. พฤติกรรมการพูดจาไม่สุภาพของ เด็กชาย.................ชั้น...........................
21. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา .........................ของนักเรียน............. ระหว่างกลุ่มที่เสริมการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
22. การพัฒนาทักษะกรเขียนนิทานของนักเรียนที่เรียนวิชา ภาษาไทยเพ่อกิจกรรมการแสดงโดยใช้แบบฝึก “เขียนคำตอบ 9 ข้อ ก็เป็น.....ได้”
23. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่........ ที่ฝึกโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด
24. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียกลุ่มกรงานและพื้นฐานอาชีพ แขนงงานบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอาหารตามเทศบาลท้องถิ่น
25. การแก้ปัญหาพฤติกรรมการชอบจับอวัยวะเพศเล่นของเด็กชาย...................ชั้น.....................
26. นักเรียนมัธยมชอบขีดเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ห้องส้วม
27. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ต่ำ
28. นักเรียนพิการทางสติปัญญา
29. การใช้เงินทุนการศึกษาไม่ถูกต้อง
30. ผู้เรียนไม่สามารถสำรวจครอบครัวตัวเองได้
31. การเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษอ่อน
32. การอ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง
33. เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง ไม่สวย
34. นักเรียนไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
35. การฝึกคิดเลขเร็ว
36. นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก
37. นักเรียนขาดทักษะการระบายสี
38. การบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการ คัดเขียนก่อนเรียนวิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน....................
39. การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการวิจัยของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
40. ลักษณะของครูที่นักเรียนต้องการตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น...............โรงเรียน................ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา..............
41. การพัฒนาวิธีสอนเพื่อแก้ปัญหา เรื่อง การต่อหลอดไฟ ด้วยเอกสารประกอบการสอนกับการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
42. การสำรวจคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความรู้สึกของผู้ปกครอง
43. การวิจัยสำรวจเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อครูผู้สอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
44. การพัฒนานักเรียนที่มีปัญหารายบุคคลกรณีของนาย.............................
45. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการพูดของนักเรียน
46. การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น ม...... ต่อการจัดบรรยากาศห้องเรียนในโครงการห้องเรียนคุณภาพ
47. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทยโดยบูรณาการ การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
48. การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น............... โดยการใช้ “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน”
49. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดูแล ระวัง รักษาหนังสือ
50. การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขไม่ชัดเจน
51. การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ
52. การแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนรายวิชา ...... เขียนภาพระบายสี

เข้าชม : 181259

การศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ วันอาสาฬหบูชา 12 ก.ค. 2559
      สื่อวันสุนทรภู่ ใบงานวันสุนทรภู่ ข้อมูลวันสุนทรภู่ ประวัติวันสุนทรภู่ 20 มิ.ย. 2559
      ข้อสอบ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ป.1-6 และ ม.1-3 22 มี.ค. 2559
      เว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 17 ก.ค. 2558
      ฟรีดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ พยัญชนะไทย 44 ตัว : Free download Thai alphabet 44 items for writing, Free practice calligraphy 44 consonants Thailand 16 ก.ค. 2558


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:18:27
เป็นงานวิจัยหน้าเดียวที่สามารถปฏิบัติได้ดี ขอขอบคุณมากครับ
โดย : boonme2505@gmail.com    ไอพี : 101.51.128.202

ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:34:45
:7:
โดย : prasert_pr@windowslive.com    ไอพี : 171.7.246.210

ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:37:13
:7: ขอที่อยู่อาจารย์ปราถนาหน่อยครับผมประเสริฐ เพชรฤทธิ์(ต้องการเนื้อเพลงครับ)
โดย : prasert_pr@windowslive.com    ไอพี : 171.7.246.210ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป