[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

ข้อมูลอำเภอภูสิงห์

พระอัจฉริยภาพราชินี 20 ปีที่อำเภอ “ภูสิงห์”


จันทร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

ภูสิงห์”...เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ที่แยกออกมาจากอำเภอขุขันธ์ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรที่ช่องสะงำ ซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ชื่อว่า...

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ทำนาไม่ได้ผล พร้อมกันนั้นทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินงานศูนย์ดังกล่าว ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านวนาสวรรค์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษอีกครั้ง ในครั้งนั้นมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือราษฎรปรับ ปรุงดินซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินดานและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์อีกเป็นครั้งที่ 3 ที่บ้านพนมชัย เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ในครั้งนี้มีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก และลำห้วยไผ่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมทั้งให้พิจารณาจัดหาพื้นที่เพื่อทดลองทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คน อยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่า

ดร.ดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า ภูสิงห์ ในวันนี้กำลังจะพัฒนาให้เป็นแบบเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีอยู่ที่ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่...ภูพาน จังหวัดสกลนคร...พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส...ห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ

ในอดีต ภูสิงห์เป็นพื้นที่กันดารมากๆ ตั้งแต่ปี 2537 ราษฎรทำนาไม่ได้ผลเลย เป็นอยู่อย่างอดอยากแร้นแค้น ดินที่ใช้เพาะปลูกเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์แทบไม่มีเลย พอลงลึกไปในชั้นใต้ดินก็เป็นดินดาน ฝนตกก็เกิดปัญหาน้ำไม่ไหลระบายไม่ได้...

พอฝนไม่ตกก็แห้งแล้งกันดาร ปัญหาเป็นเช่นนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้เข้าไปช่วยโดยกรมวิชาการเกษตรได้รับ มอบให้เข้าไปเป็นแม่งานตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งต้องย้อนข้อมูลให้รู้กันด้วยว่าที่ดินดั้งเดิม บริเวณนี้เป็นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ ไม่ได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่ทำกินมาก่อน แต่เป็นป่าเสื่อมโทรมเพราะถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ดินทำกิน

กรมวิชาการเกษตรเข้าไปพัฒนาพื้นที่ บำรุงดิน ปลูกพืช ปลูกถั่ว แล้ว พระองค์ท่านก็เสด็จ 3 รอบ พระองค์ท่านให้ความสนพระทัยสุดท้ายปัญหาที่พบจริงๆอีกรอบหนึ่งก็คือการขาด แคลนน้ำ มีการจัดสรรนำเข้าไปแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพเสริมต่างๆ...

อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูคือแหล่งน้ำสำคัญ ใช้ระบบท่อส่งน้ำ สำหรับจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และรับเทคโนโลยีการ ปลูกพืชที่ถูกต้องนำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง พืชที่ปลูกมีทั้งข้าว พืชไร่ พืชสวน และยางพารา

รูปแบบการขยายผลให้ราษฎรรอบๆศูนย์ฯ กรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช กิ่งพันธุ์ โดยการให้ยืมและใช้คืนเมื่อได้ผลผลิตแล้ว ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องต่างๆ จัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในหมู่บ้านรอบๆศูนย์ฯ และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดูแล

กระทั่งปัจจุบันครบรอบ 20 ปี ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเห็นทันตา ดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุกและยั่งยืน ดำรงค์ บอกว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลสำเร็จการดำเนินของศูนย์พัฒนาการ เกษตรภูสิงห์ฯ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ได้กำหนดจัดงาน “20 ปี ใต้ร่ม พระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสาขาต่างๆให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ทั่วไป สอดรับกับนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการสร้างค่านิยมในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคืนความสุขให้คนไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการผลงาน 13 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ได้แก่ งานวิชาการ งานส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาที่ดิน งานข้าว งานหม่อนไหม งานชลประทาน งานส่งเสริมสหกรณ์ งานป่าไม้ งานปศุสัตว์ และงานส่งเสริมศิลปาชีพ

การฝึกอบรม การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกหวาย การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร ซึ่งภายหลังการฝึกอบรม จะมีปัจจัยการผลิตมอบให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในทุกหลักสูตร

ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จะมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น เชื่อว่า...เกษตรกรและผู้เข้าร่วมชมงานจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปพัฒนาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ กระตุ้น...จิตสำนึก น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม...มี ความสุข

ที่ใด...ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน ถ้าพื้นที่นั้นราษฎรมีความทุกข์ยาก...ด้วยสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้ทำมา หากินได้ตามปกติ ทั้งสองพระองค์จะพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วย ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือด้านต่างๆจนราษฎรสามารถจะช่วยเหลือตัว เองได้ และค่อยๆพัฒนาอาชีพจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในฐานะข้าราชการคนหนึ่งที่ทำงานเพื่อบ้านเมือง เป็นข้าฯของแผ่นดิน อธิบดีดำรงค์ บอกตรงๆว่า ในรอบ 10...20 ปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ข้าราชการอย่างสมบูรณ์ ถูกกดดันจากทางการเมือง แล้วบางคนก็รักการเมืองมากเกินไป ไม่ได้ห้ามไม่ให้รัก แต่รักได้... รักระดับหนึ่งโดยที่ยังมีอิสระ มีโอกาสทำงานเต็มที่ พันธนาการหน่วยงานการเกษตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา...ขอกว่าจะได้มาแต่ละปี สุดท้ายก็ต้องเฉือนให้ฟากการเมือง ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย เอาไปจัดงานละเล่น อีเวนต์ต่างๆ สมมติว่ารวมๆสัก 2 หมื่นล้านฯ 3 เปอร์เซ็นต์...เป็นเงินเท่าไหร่ 600 ล้านฯเข้าไปแล้ว

ในบรรยากาศที่ คสช.ปลดแอก ปลดพันธนาการที่คล้องคอข้าราชการ ข้าราชการเองก็ต้องตั้งหลักคิดเองให้ได้ว่า เราเป็นข้าราชการ อะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ถ้าทำได้ก็ต้องทำ...คิดดี...ทำดีกับบ้านเมือง

 

http://www.thairath.co.th/content/443826

 

เข้าชม : 2585

ข้อมูลอำเภอภูสิงห์ 5 อันดับล่าสุด

      ภาพถ่ายมุมสูงวัดไพรพัฒนา วัดหลวงปู่สรวง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 ธ.ค. 2559
      คลิปวิดีโอ คำขวัญและประวัติอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 26 พ.ย. 2559
      ผ้าไหมบ้านนกยูงเงิน ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : Thai Silk Handmade local product from Phusing District Sisaket Province Thailand 18 พ.ย. 2559
      ข้าวหมาก ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 18 พ.ย. 2559
      พระอัจฉริยภาพราชินี 20 ปีที่อำเภอ “ภูสิงห์” 18 ส.ค. 2557
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป