[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

เที่ยวทั่วไทย

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2550


เสาร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี 2550

 

สถานการณ์ภาพรวมจังหวัด

ด้านสังคมและเศรษฐกิจภาพรวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครมากที่สุดในภาคเหนือ มีระยะทางประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,969,750 ไร่ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 250 กิโลเมตร กว้างประมาณ 95 กิโลเมตร

สังคม ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าด้านรัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงแหง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำยวมและแม่น้ำเงา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าด้านรัฐคะยา และรัฐคอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาละวินและแม่น้ำเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า  รวมทั้งสิ้น  ยาว 483 กิโลเมตร

          ทุกอำเภอในจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 44 ตำบล 415 หมู่บ้าน จำนวนประชากร ณ มีนาคม 2550 จำนวน 255,671 คน

เศรษฐกิจ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้มีการขยายตัวลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว และมีการซื้อ/ขายสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพปกติ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะตลาดเพียงบางรายการ แต่ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

 1. เศรษฐกิจทั่วไป

 การผลิตของจังหวัดในปี 2549 ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 10.13 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 8.79  ในปี 2548  เป็นผลจากการผลิตภาคการเกษตรขยายตัว ร้อยละ 14  จากที่ขยายตัว ร้อยละ 23.89 ในปีที่ผ่านมา   ส่วนภาคนอกการเกษตรขยายตัว ร้อยละ 8.25  จากที่ขยายตัว  ร้อยละ 3.60  อัตราการขยายตัวของการผลิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์จังหวัด  ( GPP  Implicit  Deflator )ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 5.70 จากร้อยละ 5.05 ในปีที่ผ่านมา  เนื่องจากดัชนีภาคการเกษตร  ชะลอตัวร้อยละ 12.89  ในขณะที่ภาคนอกการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.43  ดัชนีราคาผู้บริโภคขยายตัวร้อยละ 0.3

อัตราการขยายตัวของการผลิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita)  ในปี 2549  มีค่าเฉลี่ยต่อหัว  เท่ากับ  34,906 บาทต่อปี  ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 8.40  เมื่อเทียบกับปี 2548  ขยายตัวร้อยละ 5.89

            ในปี 2549  ภาคการเกษตร  มีสัดส่วนร้อยละ  33.75  ของการผลิตทั้งหมด  การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ  14  จากเคยขยายตัวถึงร้อยละ  23.89โดยขยายตัวลดลงในส่วนเกษตรกรรม  การล่าสัตว์และป่าไม้  ร้อยละ  0.14  และการประมงหดตัวร้อยละ  -2.17

            ภาคนอกการเกษตร  มีสัดส่วนร้อยละ  66.25  การผลิตขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ  8.25  ขยายตัวเพิ่มขึ้น  จากร้อยละ  2.74  ในปีที่ผ่านมาโดยสาขาที่ขยายตัวมีการผลิตอุตสาหกรรม  ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา  การก่อสร้าง  การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์  ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  โรงแรมและภัตตาคาร  ขนส่ง

 

อัตราการขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จำแนกตามสาขาการผลิต

ร้อยละ

สาขาการผลิต

อัตราการขยายตัว

โครงสร้าง

2548

2549

2548

2549

 

ภาคเกษตร

 

23.89

 

14.00

 

32.60

 

33.75

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

23.58

14.29

32.03

33.24

การประมง

43.75

-2.17

0.57

0.51

 

ภาคนอกเกษตร

 

2.74

 

8.25

 

67.40

 

66.25

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

-15.25

-12.00

0.62

0.50

การผลิตอุตสาหกรรม

17.48

25.26

3.60

4.10

การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

-4.30

5.62

1.11

1.06

การก่อสร้าง

-23.93

8.87

4.64

4.59

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

5.59

4.06

14.14

13.36

โรงแรมและภัตตาคาร

8.80

20.59

1.70

1.86

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม

-2.99

4.20

4.45

4.21

ตัวกลางทางการเงิน

1.21

11.38

2.08

2.10

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ

4.15

5.31

5.64

5.39

การบริหารราชการแผ่นดินและ
การป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

-9.98

6.27

10.35

9.99

การศึกษา

19.54

9.86

10.38

10.35

การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

26.97

15.04

5.64

5.89

การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ

4.48

3.43

2.91

2.73

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

10.00

-

0.14

0.12

 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)

 

8.79

 

10.13

 

100.00

 

100.00

การทำเหมืองแร่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ป่าลุ่มน้ำและป่าอนุรักษ์จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาทรัพยากรแร่  ทั้งที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งแร่ที่สำคัญ  เช่น แร่ฟลูออไรต์  แร่เฟลสปาร์  แร่แบไรต์  แร่ดีบุก  แร่วุลแฟรม  แร่ซีไลต์  และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  ในปี พ.ศ. 2550 มีประทานบัตร  เหมืองแร่จำนวน  13  แปลง  เปิดการทำเหมืองจำนวน   1  แปลง  ประทานบัตรรวม  3  แปลง  ชนิดแร่ฟลูออไรต์  ในปี พ.ศ. 2550  จัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ฟลูออไรต์  ได้จำนวน  3,000 เมตริกตัน  เป็นเงิน 853,650 บาท

 

2.ภาคอุตสาหกรรม

ในปี 2549 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 4.10  ของการผลิตรวมทั้งจังหวัด  ขยายตัวร้อยละ 25.26  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ  17.48  ในปีที่ผ่านมา  เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด  ได้แก่หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

อัตราการขยายตัวของภาคนอกการเกษตร ( ร้อยละ )


  อุตสาหกรรมที่มีการผลิตขยายตัวสูงขึ้นในปี 2549

            -ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  การผลิตขยายตัว   ร้อยละ 131.31 เป็นผลจากการมีการตั้งโรงเลื่อยเพิ่มขึ้น  ตามภาวะความต้องการของตลาด

          - ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ  การผลิตขยายตัว  ร้อยละ  203.91 เป็นผลจากการผลิต ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตและผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

           

อุตสาหกรรมที่มีการผลิตชะลอลงในปี 2549

            - อาหารและเครื่องดื่ม  ชะลอตัวลงร้อยละ 3.28   เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมการถนอมและตกแต่งธัญพืชลดลง และการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากธัญพืช

            - สิ่งทอสิ่งถัก  ชะลอตัวลงร้อยละ 5.97  เป็นผลจากความต้องการของตลาดมีน้อยการผลิต ต้องชระยะเวลาผลิตนานเพราะเป็นงานฝีมือทำให้แข่งขันกับเครื่องจักรผลิตไม่ได้

           

อุตสาหกรรมที่มีการผลิตลดลงใน 2549

            - การผลิตเครื่องแต่งกาย การผลิตลดลงร้อยละ 64.88  จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 210.48 ในปีที่ผ่านมา

           ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

 

หมวดการผลิต
อัตราการขยายตัว
โครงสร้าง

2548

2549

2548

2549

อาหารและเครื่องดื่ม

21.77

3.28

91.53

84.71

สิ่งทอสิ่งถัก

29.10

5.97

2.28

2.17

เครื่องแต่งกาย

210.48

64.88

1.83

2.69

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

48.22

131.31

1.42

2.43

ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ

17.17

203.91

2.94

8.00

รวม

17.48

25.26

100.0

100.0

 

อุตสาหกรรมที่สำคัญ   ในปี 2549  พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม  ณ ราคาประจำปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  (GPP) สัดส่วนสูงสุด 2 อันดับแรกมาจากอุตสาหกรรมอโลหะโดยขยายตัวร้อยละ 203.91 มาจากการผลิตคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง       อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้โดยขยายตัวร้อยละ  131.31 ผลมาจากการแปรรูปไม้เพิ่มขึ้น  และวัสดุจักสานผลิตภัณฑ์  OTOP

การจ้างงาน  จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพิ่มขึ้นจาก  904  คน  ในปี 2549 เป็น  933  คน  ในปี 2550  คิดเป็นร้อยละ  3.20  แบ่งเป็นแรงงานชายจำนวน  816  คน แรงงานหญิงจำนวน  117  คน


ภาพรวมปี 2550 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 2550 การส่งออก (ลดลง) 26.13 ล้านบาท (ร้อยละ 56.47) สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ รองเท้าแตะฟองน้ำ สินค้าอุปโภคบริโภค อะไหล่รถยนต์เก่าใช้แล้ว ทีวีสี หลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่เกิน 100 วัตต์ หม้อหุงข้าว น้ำอัดลมเครื่องถ่ายเอกสารเก่าใช้แล้ว น้ำมันเชื้อเพลิง พัดลม ตามลำดับ

            การนำเข้า (ลดลง) 1.04 ล้านบาท (ร้อยละ 19.01) สินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ โคมีชีวิต กระบือ พริกแห้ง สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้ เปลือกไม้ก่อ ชิ้นไม้กฤษณา ล้อเกวียน และภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวเล็กน้อยพิจารณาจากจำนวนโรงงานที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนใหม่  ในปี 2550 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  933 โรง เพิ่มสูงขึ้นจาก  904 ในปี 2549  หรือคิดเป็นร้อยละ  3.21  เป็นผลจากการขยายตัวของหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  อุตสาหกรรมอโลหะ  เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่รองรับการท่องเที่ยว

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อุตสาหกรรม

อนุญาต

 (โรง)

ขยาย

(โรง)

แจ้งเลิก

 (โรง)

2549

2550

2549

2550

2549

2550

อาหารและเครื่องดื่ม

1

2

 

 

1

 

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ

2

 

 

 

 

 

เครื่องจักรกล

 

 

 

 

3

2

ขนส่ง

 

 

 

 

 

อื่นๆ

 

1

 

 1

1

 

รวม

5

4

1

1

4

4

 

แนวโน้มปี 2551 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนคาดว่าจะจะยังมีการลงทุนชะลอตัวอยู่  จะมีอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีการขยายตัวเล็กน้อย ในหมวดอุตสาหกรรมอโลหะ(ปูนซีเมนต์)  หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ผลิตภัณฑ์   OTOP จากไม้และจักสาน   หมวดอาหารและเคริ่องดื่ม   

3.ผลการดำเนินงาน  จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ :  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1Agro Industry          ( OPOI ) , โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช. ) , จัดฝึกอบรมหลักสูตร    การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) , โครงการมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานฯ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอีกทางหนึ่ง

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  คือข้อจำกัดทางด้านสภาพพื้นที่และการคมนาคมขนส่ง    ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางมากและเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ขาดแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านอุตสาหกรรม  มีชนกลุ่มเผ่าหลายกลุ่ม  สภาพสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณีมีความหลากหลาย

            ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ที่สามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น  ได้แก่  ไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์ รวมทั้งระบบขนส่งที่ได้สะดวกสบาย เช่นถนนกว้างสามเลน คาดภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวสูงขึ้น  จะเป็นอุตสาหกรรมขนส่ง  อาหารและเครื่องดื่ม  ทั้งนี้มีเพราะมีปัจจัยที่เอื้ออำนวยทางด้าน การท่องเที่ยว  และการค้า และคาดว่าหลังจากที่สหภาพพม่าได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาที่เมืองเปียนมานา (Pyinmana) ห่างขึ้นไปทางเหนือประมาณ  400  กิโลเมตร จะส่งผลให้มีการลงทุนต่างๆ เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทั้งภายในและนอกประเทศ

 

ที่มา : www.industry.go.th/DocLib13/เหนือ/แม่ฮ่องสอน.doc

เข้าชม : 2750

เที่ยวทั่วไทย 5 อันดับล่าสุด

      Attractions in Nan Province 16 ธ.ค. 2560
      Pha Chu, Si Nan National Park, Na Noi district, Nan Province 16 ธ.ค. 2560
      สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 16 ธ.ค. 2560
      ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 16 ธ.ค. 2560
      สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ 8 ธ.ค. 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป