[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

การศึกษา

การวิเคราะห์รายการค้า


เสาร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

การวิเคราะห์รายการค้า

สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

            เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่ารายการค้ามีผลทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง รวมทั้งผลกระทบต่อรายได้ที่ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรายการที่เกิดขึ้นในกิจการ ร้านซักรีดสุขสันต์ ในระยะเวลา 1 เดือน เริ่ม 1 มกราคม 2555 – 31 มกราคม 2555

            (1) นาย ก.นำเงินสดมาลงทุน 25,000 บาท มีผลทำให้กิจการมีสินทรัพย์ประเภทเงินสดเพิ่มขึ้น และทุนของกิจการก็เพิ่มขึ้นด้วย

สมการบัญชีจะปรากฏดังนี้

สินทรัพย์

เงินสด

25,000

ทุน

ทุน – นาย ก.

25,000

           

            (2) กิจการซื้อของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ เป็นเงินสด 3,000 บาท มีผลทำให้กิจการมีสินทรัพย์ประเภทวัสดุสำนักงานเพิ่มขึ้น และมีสินทรัพย์ประเภทเงินสดลดลง สมการบัญชีจะเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ยอดยกมา

(2)

คงเหลือ

สินทรัพย์

เงินสด – วัสดุสำนักงาน

          25,000

-3,000     3,000

22,000    3,000

ทุน

ทุน – นาย ก

25,000

-

25,000

 

            (3) กิจการซื้ออุปกรณ์ซักรีดจาก ร้านชัยชนะ เป็นเงิน 14,000 บาท ตกลงชำระเงิน 15 ก.พ. 2555 มีผลทำให้กิจการมีสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้นและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น สมการบัญชีจะเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ยอดยกมา

(3)

คงเหลือ

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน

22,000     3,000

-                  -                        14,000

22,000     3,000                    14,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้                             ทุน – นาย ก

                                          25,000

14,000                                     -

14,000                                25,000

 

            (4) ระหว่างเดือน กิจการได้รับเงินสด 6,200 บาท จากการรับซักรีด รายการนี้มีผลทำให้สินทรัพย์ประเภทเงินสดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเงินที่ได้รับมานี้เป็นส่วนที่มาจากรายได้ การที่กิจการมีรายได้เกิดขึ้นมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นด้วย สมการบัญชีจะเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ยอดยกมา

(4)

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน

22,000     3,000                   14,000

  6,200          -                           -

28,200     3,000                    14,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้                               ทุน – นาย ก

14,000                               25,000

                                          6,200 (รายได้ค่าซักรีด)

14,000                               25,000

 

            (5) ระหว่างเดือนจ่ายเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ เงินเดือน 1,500 บาท ค่าเช่า 2,000 บาท ค่าน้ำ – ค่าไฟ 280 บาท รายการนี้มีผลทำให้สินทรัพย์ประเภทเงินสดลดลงและค่าใช้จ่ายที่เสียไปทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง สมการบัญชีจะเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ยอดยกมา

(5)

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน

28,200     3,000                   14,000

 - 3,780                                 

28,200     3,000                    14,000

 

24,420     3,000                    14,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้                               ทุน – นาย ก

14,000                               31,200

                                         - 6,200 (เงินเดือน)

                                         - 2,000 (ค่าเช่า)

                                         -    280 (ค่าน้ำ – ค่าไฟ)

14,000                               27,400

 

            (6) กิจการตกลงชำระหนี้ให้เจ้าหนี้บางส่วน 3,000 บาท รายการนี้ผลทำให้สินทรัพย์ประเภทเงินสดลดลง และหนี้สินประเภทเจ้าหนี้ลดลงด้วย สมการบัญชีจะเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ยอดยกมา

(6)

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน

24,420     3,000                    14,000

-3,000                          

21,420     3,000                    14,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้                             ทุน – นาย ก

14,000                               27,420

-3,000                                     -

11,000                                27,420

            (7) ณ วันสิ้นเดือนตรวจนับของใช้สิ้นเปลือง ปรากฏว่ามีของเหลืออยู่คิดเป็นมูลค่า 1,400 บาท แสดงว่าในระหว่างเดือนมีการนำของใช้สิ้นเปลืองไปใช้ในการซักรีด 1,600 บาท (ซื้อมา 3,000 บาท หักจำนวนที่เหลือ 1,400 บาท) รายการนี้มีผลทำให้กิจการต้องลดยอดวัสดุสำนักงานลง 1,600 บาท และส่วนที่ใช้ไปถือเป็นค่าใช้จ่ายมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง สมการบัญชีจะเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ยอดยกมา

(7)

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน

24,420     3,000                   14,000

               -1,600                          

21,420     3,000                    14,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้                             ทุน – นาย ก

11,000                              27,420

                                        -1,600 (วัสดุสำนักงานใช้ไป)

11,000                              25,820

 

            (8) นาย ก ถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท รายการนี้มีผลทำให้สินทรัพย์ประเภทเงินสดลดลง และส่วนของเจ้าของลดลงด้วย แต่การถอนใช้ส่วนตัวมิได้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ สมการบัญชีเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ยอดยกมา

(8)

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน

21,420     1,400                   14,000

-5,000

16,420     1,400                    14,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้                             ทุน – นาย ก

11,000                              25,820

                                        -5,000 (ถอนใช้ส่วนตัว)

11,000                              20,820

 

            (9) นาย ก จ่ายค่าเช่าอาคารล่วงหน้า 3 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท การจ่ายค่าเช่าอาคารทำให้กิจการมีสิทธิในการใช้อาคารตลอดระยะเวลา 3 เดือน สิทธิในการใช้อาคารนี้ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ รายการนี้มีผลทำให้สินทรัพย์ประเภทค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ประเภทเงินสดลดลง

 

 

ยอดยกมา

(9)

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน+ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

16,420     1,400                   14,000                6,000

-6,000

10,420     1,400                    14,000               6,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้          ทุน – นาย ก

11,000          20,820

 

11,000           20,820

            จากรายการค้าที่เกิดขึ้นทั้ง 9 ข้อ เกี่ยวกับรายการทางการเงินทั้งสิ้น ทำให้สมการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

 

 

1.นำเงินมาลงทุน

2.ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

3.ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ

4.รับเงินค่าซักรีด

 

5.จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

 

 

 

 

6.ชำระหนี้ให้ผู้ขายอุปกรณ์

7.โอนวัสดุสิ้นเลือกที่ใช้ไป

 

8.นาย ก เบิกใช้ส่วนตัว

 

9.จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า

สินทรัพย์

เงินสด + วัสดุสำนักงาน + อุปกรณ์สำนักงาน+ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

+25,000

-3,000     +3,000

                                        14,000

+6,200

 

-3,780

 

 

 

 

 

-3,000

 

               -1,600

 

 

-5,000

 

-6,000                                                           +6,000

หนี้สิน + ทุน

เจ้าหนี้          ทุน – นาย ก

                     +25,000

 

+14,000

                     +6,200

                  รายได้ค่าซักรีด

                     -1,500

                  เงินเดือน

                    -2,000

                  ค่าเช่า

                    -280

                  ค่าน้ำ-ค่าไฟ

-3,000

 

                    -1,600

                  วัสดุสำนักงาน

                   ใช้ไป

                   -5,000

                   ถอนใช้ส่วนตัว

 

10,420   1,400                14,000                      6,000

11,000         20,820

            เมื่อสิ้นงวดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี เราก็สามารถนำเหตุการณ์ทั้งหมดมาสรุปผลแล้วจัดทำรายการทางการเงิน ประกอบด้วยงบกำไรขาดทุนและงบดุลดังนี้

 

ร้านซักรีด สุขสันต์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2535

รายได้ค่าซักรีด                                                                                                                        6,200 บาท

หัก                   ค่าใช้จ่าย

                        เงินเดือน                      1,500

                        ค่าเช่า                          2,000

                        ค่าน้ำ-ค่าไฟ                 280

                        วัสดุสำนักงานใช้ไป     1,600                                                              5,380 บาท

กำไรสุทธิ                                                                                                                     820    บาท

 

ร้านซักรีด สุขสันต์

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

สินทรัพย์

เงินสด                                              10,420

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า                              6,000

วัสดุสำนักงาน                                     1,400

อุปกรณ์สำนักงาน                             14,000

 

 

                                                        31,820

หนี้สินและทุน

หนี้สิน

     เจ้าหนี้                                         11,000

ส่วนของเจ้าของ

     ทุน-นาย ก               25,000

บวก กำไรสุทธิ                   820

หัก   ถอนใช้ส่วนตัว         5,000         20,820

                                                        31,820

            จากงบดุลเราสามารถอ่านฐานะการเงินของร้านซักรีดนาย ก ได้ว่า จำนวนสินทรัพย์ทั้งสิ้น 31,820 บาท เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ 11,000 บาท เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ก ผู้เป็นเจ้าของ 20,800 บาท

            กล่าวโดยสรุป ผลของรายการค้าต่อสมการบัญชีนั้น เราอาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใด ย่อมต้องเกิดจากการเพิ่มขึ้นของทุน การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน หรือการลดลงของสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง จะเกิดการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งประเภทใดไม่ได้ ดังรูปต่อไปนี้

                                              สินทรัพย์              = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

1.สินทรัพย์เพิ่ม

 

 

2.สินทรัพย์ลด

 

 

3.หนี้สินเพิ่ม

 

 

4.หนี้สินลด

 

 

5.ส่วนของเจ้าของเพิ่ม

 

 

6.ส่วนของเจ้าของลด

+,-

+

+

-,+

-

-

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

+

                         +

 

-

                         -

+,-

+                         -

+

-,+

-                         +

-

                         +,-

-                        +

                         +

                          -,+

+                        -

                          -

 

ที่มา : หนังสือเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง AC101 หลักการบัญชี 1 (Principles of Accoutning)

เข้าชม : 5508

การศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ วันอาสาฬหบูชา 12 ก.ค. 2559
      สื่อวันสุนทรภู่ ใบงานวันสุนทรภู่ ข้อมูลวันสุนทรภู่ ประวัติวันสุนทรภู่ 20 มิ.ย. 2559
      ข้อสอบ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ป.1-6 และ ม.1-3 22 มี.ค. 2559
      เว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 17 ก.ค. 2558
      ฟรีดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ พยัญชนะไทย 44 ตัว : Free download Thai alphabet 44 items for writing, Free practice calligraphy 44 consonants Thailand 16 ก.ค. 2558
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป