[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

ข้อมูลอำเภอภูสิงห์

นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผอ.โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒


อาทิตย์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผอ.โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒

ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒ ร่วมกับ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท โดยมี รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการ

ผลการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒ คณะกรรมการฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้ นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น ๙๒ เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒

รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง  สนับสนุน ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณแพทย์ในชนบทที่มีผลงานดีเด่นและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพื่อนแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติงานในชนบท  เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแพทย์ผู้รับรางวัลนั้นจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีเจตนารมณ์ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ในชนบทด้วย ดีตลอดมา นอกจากนี้ ยังได้รับโล่และเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้ให้การสนับ สนุนสมทบเงินเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคม

สำหรับการคัดเลือก แพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้น ประกอบด้วยการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ หลายประการ ได้แก่ การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความสนใจใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์ผู้มีความเหมาะสมมากที่สุด

โดยในปี ๒๕๕๒ มีการเสนอชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจำนวน ๒๖ ราย เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายจำนวน ๒๐ ราย ใน การเดินทางไปครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์แพทย์ ผู้ร่วมงาน และผู้มารับบริการ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว ในที่สุดคณะกรรมการฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒

รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธาน คณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท เผยว่า "นพ.กิติภูมิเป็นแพทย์ผู้เสียสละ มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ทุ่มเท อุตสาหะ ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในพื้นที่ชนบทอย่างต่อเนื่อง  จากสภาพภูมิประเทศ อำเภอภูสิงห์เป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ห่างไกล แห้งแล้ง กันดารในฤดูแล้ง หากแต่ นพ.กิติภูมิสามารถอำนวยประโยชน์การบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างครอบ คลุมตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของทางราชการ เป็นที่รักและที่พึ่งของประชาชนในอำเภอภูสิงห์โดยทั่วกัน รวมถึงผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีมนุษยธรรม และพร้อมเผชิญความขัดข้องยามสถานการณ์ชายแดนไม่ราบรื่น นอกจากนี้ ยังพอใจใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย เป็นตัวอย่างของความพอเพียง และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กอย่างมีความสุข ทั้งยังพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ ปี"

นพ.กิติภูมิ ยังเป็นศิษย์เก่าศิริราช รุ่น ๙๒ ยังเป็นผู้ชนะเกมรายการแฟนพันธ์แท้ "เดอะบีทเทิลส์" ๒ ปีซ้อน คือในปี ๒๕๔๔ และ ๒๕๔๖   

เป็นแพทย์ผู้เสียสละ มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ทุ่มเท อุตสาหะ ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในพื้นที่ชนบทอย่างต่อเนื่องจากสภาพภูมิประเทศซึ่งทราบ กันดีว่า อ.ภูสิงห์เป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษที่มีความห่างไกล กันดาร แต่สามารถอำนวยประโยชน์การบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุม

ทั้งยังเป็นที่รักที่พึ่งของประชาชนในอำเภอภูสิงห์ รวมถึงผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน และพร้อมเผชิญความขัดข้องยามสถานการณ์ชายแดนที่ไม่ราบรื่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่พอใจในชีวิตสมถะเรียบง่าย เป็นตัวอย่างความพอเพียงและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กอย่างมีความ สุข ทั้งยังพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ ปี 

"รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนี้ และถือเป็นเกียรติ์สูงสุด และคิดว่าความรู้สึกนี้จะติดตัวไปตลอดชีวิต ซึ่งรางวัลนี้ไม่ใช่รางวัลของตนคนเดียว แต่เป็นรางวัลของคนทำงานทั้งโรงพยาบาลภูสิงห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งอำเภอ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการทำงานในชนบทค่อนข้างยากลำบาก ทั้งประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์และงบประมาณ โดยโรงพยาบาลภูสิงห์มีผู้ป่วยนอกถึงวันละ ๒๐๐ คน แต่บางช่วงโรงพยาบาลเรามีแพทย์เพียงแค่ ๒ คนเท่านั้น แต่เราก็ยังต้องให้บริการการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ อีกทั้งในพื้นซึ่งเป็นอำเภอติดชายแดนยังประสบปัญหามากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความไม่เป็นธรรม ก็ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องฝ่าฟันไป "นพ.กิติภูมิ กล่าว

เริ่มทำงานในชนบทเมื่อปี ๒๕๓๐ คติชีวิตในการทำงานที่ทำให้อยู่ในชนบทได้ถึง ๒๓ ปี จากทกวี "จิตร ภูมิศักดิ์" แปลมาจากบทความของชาวแทนซาเนียที่ว่า "เพื่อลบรอยคราบน้ำตาชาวประชาราษฎร์ สักพันชาติจะสู้ม้วยด้วยหฤหรรษ์ แม้ชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครัน จะน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน"

ทำให้เขามีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นไม่ท้อถอยมาจนถึงวันนี้ โดยบอกว่า ประชาชนมีความทุกข์มีความเดือดร้อน หากเราทำให้ประชาชนคลายทุกเดือนร้อนได้ก็คุ้มค่า

"ยอมรับว่าหลังเรียนแพทย์จบและจับฉลากได้ไปทำงานที่ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งผมอยู่กรุงเทพฯ มาโดยตลอด ตอนจะไป คุณแม่ร้องไห้ด้วยความเป็นห่วง เพราะตอนอยู่บ้านซักผ้ายังไม่เคยทำ แต่หลังอยู่ชนบทก็ทำเองทุกอย่าง ซึ่งก็อยู่มาได้ และตอนนี้ผมก็อายุ ๔๕ ปีแล้ว อีก ๑๕ ปีก็จะเกษียณ และยังสนุกกับการทำงานที่ได้ตรวจคนไข้ทุกวัน ทำงานกับชาวบ้านไม่คิดย้ายไปไหน" นพ.กิติภูมิ กล่าว 

เขามุ่งมั่นที่จะทำงานที่ประสานโรงพยาบาลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จากคติที่ว่า"โรคติดต่อและการบาดเจ็บไม่มีชายแดน จึงต้องทำงานร่วมกัน" เป็นหัวใจที่มุ่งมั่น ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒

นอกจากนี้ยังยึดคติพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ "All lost is all game" ขาดทุนคือกำไร เพราะหากเรายอมขาดทุนกับบ้าง กำไรที่ได้ก็จะเกิดกับสังคม ทำให้สังคมดีขึ้น" หมอชนบทกล่าว

เข้าชม : 4213

ข้อมูลอำเภอภูสิงห์ 5 อันดับล่าสุด

      ภาพถ่ายมุมสูงวัดไพรพัฒนา วัดหลวงปู่สรวง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 ธ.ค. 2559
      คลิปวิดีโอ คำขวัญและประวัติอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 26 พ.ย. 2559
      ผ้าไหมบ้านนกยูงเงิน ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : Thai Silk Handmade local product from Phusing District Sisaket Province Thailand 18 พ.ย. 2559
      ข้าวหมาก ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 18 พ.ย. 2559
      พระอัจฉริยภาพราชินี 20 ปีที่อำเภอ “ภูสิงห์” 18 ส.ค. 2557
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป