[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  
  

  เลือกค้นหาตามคำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบกำไรสะสม (Retained Earnings) [12,046]
เป็นงบซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไรสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชีทำให้ทราบว่าในการดำเนินงานมีผลกำไรเกิดขึ้นเท่าไร จ่ายเงินปันผลเท่าไร กำไรสะสมยกมาในวันต้นปี และกำไรสะสม ณ วันสิ้นปี
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบกำไรขาดทุน (Income Statement) [6,142]
งบกำไรขาดทุนเป็นงบหรือรายงานการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วยเวลาหนึ่งซึ่งมักจะเป็น 1 ปี แต่อาจจะทำงบกำไรขาดทุน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่สั้นกว่า 1 ปีก็ได้
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
สมการบัญชี [3,471]
สมการบัญชีจะใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์รายการบัญชีและการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทั้งสิ้นของกิจการต้องเท่ากับ หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมกันเสม
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
การจัดหมวดหมู่รายการต่างๆ ในงบดุล [4,655]
โดยปกติรายการต่างๆ ในงบดุลอาจจัดแบ่งออกเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบดุล (Balance Sheet) [6,920]
คือรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยทั่วไปจะแสดงข้อมูลสิ้นสุดวันหนึ่งวันใด เช่น 31 ธันวาคม 2555 การจัดทำงบดุลอาจจัดทำในรูปของรายงาน (report form) หรือรูปของบัญชี (account form) ก็ได้
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบการเงิน [3,337]
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินไปได้เพราะใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุนจากผู้ลงทุน การใช้เงินทุนเพื่อการผลิตหรือซื้อสินค้า และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ
14 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
ลักษณะของครูมืออาชีพ [17,911]
ลักษณะของครูมืออาชีพ หมายถึง เครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นความเป็นวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณลักษณะที่ดีของครูอันเป็นที่ต้องการของสังคม ที่ครูต้องมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ เสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
27 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี [25,676]
ในการประกอบธุรกิจอาจจะแบ่งประเภทของธุรกิจได้หลายประเภทไม่ว่าจะแบ่งตามลักษณะใด ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็มิได้หมายความว่าปัจจัยต่างๆ จะเหมือนกันตัวเลขทางการเงินทั้งหลายที่นำมาประกอบกันเป็นงบการเงิน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ
8 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ประเภทของกิจการธุรกิจ [8,997]
การบัญชีที่ศึกษานี้ สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับหน่วยงานหลายๆ ประเภทในระบบเศรษฐกิจ แต่จะเน้นที่หน่วยงานธุรกิจ (Business Firms) ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ
8 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีและการทำบัญชี [22,613]
มีคนเป็นจำนวนมากสับสนระหว่างคำว่า การบัญชี (Accounting) และการทำบัญชี (Bookkeeping) หลายคนเข้าใจว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วการทำบัญชีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบัญชี
8 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ประโยชน์ของการบัญชี [3,795]
การบัญชีมีประโยชน์ต่อการให้คำตอบในลักษณะต่างๆ กับบุคคลหลายๆ ฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร อาจต้องการทราบว่ากิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เท่าใด อยู่ในรูปของสินทรัพย์อะไรบ้าง หนี้สินอะไรบ้าง
9 มี.ค. 2555 : การศึกษา
ความหมายของการบัญชี [5,874]
การบัญชี คือ “การช่วยอำนวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจของธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น” นักบัญชีจึงมีหน้าที่บันทึกรายการ ซึ่งเกิดขึ้นกับหน่วยธุรกิจเฉพาะที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบเรียง จัดแยกประเภท วิเคราะห์และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น
22 ธ.ค. 2554 : การศึกษา
ลักษณะสำคัญของภาษาไทย [6,977]
ภาษาไทยมีวิวัฒนาการมาตามลำดับ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยพระโหราธิบดี ได้แต่งตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก ชื่อ จินดามณี ขึ้น
22 ธ.ค. 2554 : การศึกษา
ความหมายของภาษา [7,314]
คำว่า “ภาษา” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>