[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  
  

  เลือกค้นหาตามคำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบกำไรสะสม (Retained Earnings) [9,450]
เป็นงบซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไรสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชีทำให้ทราบว่าในการดำเนินงานมีผลกำไรเกิดขึ้นเท่าไร จ่ายเงินปันผลเท่าไร กำไรสะสมยกมาในวันต้นปี และกำไรสะสม ณ วันสิ้นปี
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบกำไรขาดทุน (Income Statement) [4,644]
งบกำไรขาดทุนเป็นงบหรือรายงานการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วยเวลาหนึ่งซึ่งมักจะเป็น 1 ปี แต่อาจจะทำงบกำไรขาดทุน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่สั้นกว่า 1 ปีก็ได้
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
สมการบัญชี [2,745]
สมการบัญชีจะใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์รายการบัญชีและการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทั้งสิ้นของกิจการต้องเท่ากับ หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมกันเสม
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
การจัดหมวดหมู่รายการต่างๆ ในงบดุล [3,628]
โดยปกติรายการต่างๆ ในงบดุลอาจจัดแบ่งออกเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบดุล (Balance Sheet) [4,760]
คือรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยทั่วไปจะแสดงข้อมูลสิ้นสุดวันหนึ่งวันใด เช่น 31 ธันวาคม 2555 การจัดทำงบดุลอาจจัดทำในรูปของรายงาน (report form) หรือรูปของบัญชี (account form) ก็ได้
17 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
งบการเงิน [2,550]
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินไปได้เพราะใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุนจากผู้ลงทุน การใช้เงินทุนเพื่อการผลิตหรือซื้อสินค้า และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ
14 มิ.ย. 2555 : การศึกษา
ลักษณะของครูมืออาชีพ [15,117]
ลักษณะของครูมืออาชีพ หมายถึง เครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นความเป็นวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณลักษณะที่ดีของครูอันเป็นที่ต้องการของสังคม ที่ครูต้องมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ เสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
27 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี [17,304]
ในการประกอบธุรกิจอาจจะแบ่งประเภทของธุรกิจได้หลายประเภทไม่ว่าจะแบ่งตามลักษณะใด ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็มิได้หมายความว่าปัจจัยต่างๆ จะเหมือนกันตัวเลขทางการเงินทั้งหลายที่นำมาประกอบกันเป็นงบการเงิน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ
8 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ประเภทของกิจการธุรกิจ [5,863]
การบัญชีที่ศึกษานี้ สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับหน่วยงานหลายๆ ประเภทในระบบเศรษฐกิจ แต่จะเน้นที่หน่วยงานธุรกิจ (Business Firms) ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ
8 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีและการทำบัญชี [15,994]
มีคนเป็นจำนวนมากสับสนระหว่างคำว่า การบัญชี (Accounting) และการทำบัญชี (Bookkeeping) หลายคนเข้าใจว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วการทำบัญชีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบัญชี
8 พ.ค. 2555 : การศึกษา
ประโยชน์ของการบัญชี [2,963]
การบัญชีมีประโยชน์ต่อการให้คำตอบในลักษณะต่างๆ กับบุคคลหลายๆ ฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร อาจต้องการทราบว่ากิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เท่าใด อยู่ในรูปของสินทรัพย์อะไรบ้าง หนี้สินอะไรบ้าง
9 มี.ค. 2555 : การศึกษา
ความหมายของการบัญชี [4,310]
การบัญชี คือ “การช่วยอำนวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจของธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น” นักบัญชีจึงมีหน้าที่บันทึกรายการ ซึ่งเกิดขึ้นกับหน่วยธุรกิจเฉพาะที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบเรียง จัดแยกประเภท วิเคราะห์และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น
22 ธ.ค. 2554 : การศึกษา
ลักษณะสำคัญของภาษาไทย [5,946]
ภาษาไทยมีวิวัฒนาการมาตามลำดับ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยพระโหราธิบดี ได้แต่งตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก ชื่อ จินดามณี ขึ้น
22 ธ.ค. 2554 : การศึกษา
ความหมายของภาษา [6,191]
คำว่า “ภาษา” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


PRchecker.info


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป